Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej szkolydoktorskie.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-19 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Serwis nie zawiera odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Strona zawiera odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich rodzaju.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Strona nie zawiera mechanizmu wyszukiwania.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Witryna nie zawiera mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Strona zawiera teksty umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Strona ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Strona zawiera odnośniki wyróżnione jedynie kolorem.
 • Walidacja HTML/CSS
  • Strona zawiera poważne błędy walidacji HTML.
 • Odstępy w tekście
  • Strona zawiera treści niespełniające minimalnych wymogów odstępów.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs strony może zawierać elementy trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie szkolydoktorskie.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Izabela Adaszewska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: i.adaszewska@uw.edu.pl, telefon 5520268. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Jolanta Mitek-Rutkowska

Telefon: 602-25 48 46 lub 55 20 297

Email: jolamitek@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku po dwóch stopniach. Podwójne drzwi o szer.120 cm. Brak podjazdu, pochylni. Brak możliwości automatycznego otwierania drzwi. Możliwość wezwania portiera.

Korytarze i przejścia

Brak możliwości samodzielnego dostania się do budynku. Brak podjazdu, brak windy. Wysokość klamek prawidłowa, przejścia w korytarzach powyżej 90 cm. Korytarze na piętrach bez barier.

Procedury

Niezbędna pomoc przy wejściu do budynku.

Dodatkowa pomoc

Nie zapewniamy stałej pomocy w budynku.

Łazienki, toalety, szatnie

Dwie łazienki dla osób niepełnosprawnych znajdują się na I i II piętrze.

Dojazd i miejsca parkingowe

Możliwe miejsce parkingowe.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Wysokie schody.